|  log ind  |  faq  |  a-z  |
Faaborg Langeland Odense Ærø FYNs HF-kursus Middelfart Svendborg Fjernkursist Glamsbjerg Nyborg Søndersø Generelt


LEFT_EKSAMEN

Om eksamen hf

Information om hf-eksamen

Generelle regler

Tilmelding og framelding

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i. Ønsker du at framelde eksamen, skal du henvende dig til kontoret omgående. Hvis du ønsker at aflægge prøve senere kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.
NB! Fristen for tilmelding er 15. marts for sommereksamen og 15. oktober for vintereksamen.

Eksamensvilkår

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Eksamensdatoer og -lokaler

Kan ses i LUDUS Web. Klik her for at se hvordan.

Eksamenssammenfald

Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til eksamenskontoret straks efter offentliggørelsen.

Billedlegitimation

Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

Sygdom

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette kursistadministrationen og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).

Sygeeksamen

For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeattest, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeattesten, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeattestens datoer. Lægeattesten afleveres til administrationen, ikke til underviseren, senest 5 dage efter den dag, hvor du skulle have været til din første eksamen.
Lægeerklæringer ang. skriftlig vintereksamen 2016 afleveres senest d. 12. december 2016 og ang skriftlig sommereksamen 2017 senest d. 6. juni 2017.

Udeblivelse fra prøve

Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.

Snyd

Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Ved gruppeaflevering af synopser eller rapporter udelukkes alle i gruppen fra eksamen, hvis en enkelt kursist tages i snyd.
Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

Eksamensklager

Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og begrundet. Se klagevejledningen her

Fuldt hf-eksamensbevis

Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret at du skal afslutte en fuld hf. Fristen er for sommereksamen 15. maj 2017. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end HF & VUC FYN skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse. Klik her for at hente skemaet til anmodning om et fuldt hf-bevis.

Eksamensbeviser

Beviser for sommereksamen kan afhentes efter endt eksamensperiode d. 28. juni 2017.

Eksamensprojekt

Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive eksamensprojekt. Se vejledning om eksamensprojekt her

Større skriftlig opgave - SSO

Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive større skriftlig prøve, SSO. Selv om du ikke ønsker en hel hf-eksamen, kan du skrive en SSO. Se vejledning til Større Skriftlig Opgave her

Skriftlig eksamen

Vintereksamen ligger fra den 1. december til den 16. december 2016. Sommereksamen 2017 ligger fra d. 18. maj til d. 31. maj 2017. 
Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde fremgår af vucfyn.net og LUDUS Web (se her hvordan). Vær især opmærksom på om der er særlige regler, hvis du skal bruge computer. Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

Ved prøverne gælder følgende:

 • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.
 • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
 • Arkene skal nummereres.
 • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
 • Ved aflevering i netprøver.dk afleveres eksamensopgaven i filformatet .pdf. Du skal selv kunne omdanne dit dokument til en pdf-fil.
 • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt eller har forevist skærmbilledet for en korrekt afleveret prøve i netprøver.dk.
 • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
 • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
 • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
 • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
 • Karaktererne for de skriftlige prøver offentliggøres. Du kan se dem, når du logger på LUDUS Web.

 

Brug af egen computer

Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer og din printer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven. Hvis der er tekniske vanskeligheder med din PC undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid. Ved aflevering i netprøver.dk vil VUC iværksætte procedurer, som sikrer, at du kan aflevere din eksamensopgave.

Hjælpemidler til skriftlig eksamen

Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler der er tilladt/ikke tilladt. Læs dette skema og spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl.

Mundtlig eksamen

Vintereksamen 2016 ligger fra 1. december 2016 til d. 14. januar 2017. Sommereksamen 2017 ligger fra d. 17. maj til d. 21. juni 2016, begge dage inklusive.
Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres i LUDUS Web (se her hvordan). Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold/med vejlederen.
Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
I fag med eksamen med 3t, 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.
Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter.
En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

Netadgang

Du må gå på internettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuelt bruger-login). Du må bruge internettet i forbindelse med netprøver.dk.
VUC sørger for adgang, som det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så det anbefales at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign. 

Eksamensafvikling ved storm og snevejr 

Skriftlige prøver

Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!

 • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.
 • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
 • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

 

Mundtlige prøver  

1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig – se dog punkt 2!

 • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
 • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
 • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
 • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.

 

2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på VUC FYN’s hjemmeside på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skr. besked.

 

 

HF & VUC FYN ønsker alle en god eksamen