|  log ind  |  faq  |  a-z  |
Faaborg Langeland Odense Ærø FYNs HF-kursus Middelfart Svendborg Fjernkursist Glamsbjerg Nyborg Søndersø Generelt


LEFT_EKSAMEN

Om eksamen avu (FVU)

information om avu-prøverne

Tilmelding og framelding

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
Hvis du ønsker at aflægge prøve senere kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.
Fristen for tilmelding er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

Eksamensvilkår

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om eksamensgrundlag mv.
Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Dispensationer

Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til eksamen, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. På FVU er der lokalt fastsatte deadlines. Henvend dig i administrationen!

Eksamensbeviser

Spørg i administrationen på dit lokale undervisningsted, hvordan du får dit eksamensbevis.

Eksamensdatoer og -lokaler

Datoer for de skriftlige prøver kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her
Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer eller du kan finde den selv i LUDUS Web - klik her

Eksamensklager

Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Vejledning findes her

Eksamenssammenfald

Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.

Fuldt avu-eksamensbevis – Almen Forberedelseseksamen

Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

 • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
 • Engelsk (niveau D)
 • Matematik (niveau D)
 • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
 • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).

 

Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen – og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
Hvis du har karakterer fra andre skoler end HF & VUC FYN, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

Billedlegitimation

Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.

Snyd

Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.
Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

Sygdom

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.

Sygeeksamen

På avu og FVU afholdes der ikke sygeeksamen.

Udeblivelse fra prøve

Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.

Skriftlig eksamen

De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af VUCFYN.net og LUDUS Web (se her hvordan). Vær især opmærksom på om der er særlige regler, hvis du skal bruge computer.
Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

Ved prøverne gælder følgende:

 • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation
 • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
 • Arkene skal nummereres.
 • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
 • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
 • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
 • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
 • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
 • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
 • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.
 • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: ”Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven”.

 

Mundtlig eksamen

De mundtlige prøver afvikles i december og maj/juni. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på din lokale VUC-afdeling.
Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold.
Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.

En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.
Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

Hjælpemidler til mundtlig eksamen

Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget.
Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe og hvad din lærer fremlægger.

Hjælpemidler til skriftlig avu-eksamen

Klik her for at du læse, hvilke hjælpemidler der er tilladt/ikke tilladt i de enkelte fag. Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer.

Hjælpemidler til FVU-prøver

FVU læsning:

På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC.
Der må ikke anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.

FVU matematik:

Alle hjælpemidler er tilladte.

For alle fag gælder:

 • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
 • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. På HF & VUC FYN er det derfor ikke tilladt at bruge i-pod el. lign. med mindre du har søgt dispensation hertil.

 

Eksamensafvikling ved storm og snevejr 

Skriftlige prøver

Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!

 • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.
 • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
 • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

 

Mundtlige prøver  

1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig – se dog punkt 2!

 • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
 • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
 • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
 • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.

 

2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på VUC FYN’s hjemmeside på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skr. besked.

HF & VUC FYN ønsker alle en god eksamen!